Одржливост ‐ можности и ремоделирање Shtyp

Скопје, 2010, Сашо Клековски, прв извршен директор

... „Одржливоста е комплексно прашање на вредности, мрежи, генерирање и управување на ресурси и ефективни резултати. Веројатноста за одржливост на ГО во сценарио на повлекување на странски ресурси е извесна, но ќе доведе до ремоделирање на ГО врз основа на новиот баланс на извори на ресурси. Различни потсектори ќе треба да развиваат различни модели на финансирање (различни стратегии за различни потсектори), но потребна е поддршка од странски извори и од законските извори...“

  Klekovski S. (2010) Odrzlivost - moznosti i remodeliranje.pdf


Te nderlidhura: