Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Metodologjia PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Metodologjia të cilën e përdorë MCMS-ja për zhvillimin e kapaciteteve është zhvilluar dhe përmirësuar në një periudhë 15 vjeçare të zbatimit praktik dhe bazohet në metodologji ndërkombëtare dhe praktika më të suksesshme.

Karakteristikat kyçe të metodologjisë janë:

  • Adaptimi në nevojat e shfrytëzuesve
  • Fokusim në zgjidhje të qëndrueshme
  • Participim
  • Transparencë
  • Krijimi i ndjenjës së pronës dhe përgjegjësisë
  • Respektimi i vlerave kulturore të pjesëmarrësve

Zhvillimin e kapaciteteve MCMS-ja e arrin nëpërmjet:

 
Се наоѓаш тука  : Fillimi Për punën tonë Konsultime dhe trajnime Metodologjia