Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Теми PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

ПРОЕКТЕН ЦИКЛУС И РАКОВОДЕЊЕ СО ПОРТФОЛИО

ОДНОСИ СО АКТЕРИ (ИНСИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ)

ОРГАНИЗАЦИСКО ЈАКНЕЊЕ

СИСТЕМИ И ПРОЦЕДУРИ

РЕСУРСИ

ПРОДУКТИ/РЕЗУЛТАТИ

РАКОВОДЕЊЕ/МЕНАЏМЕНТ

КОНЦЕПЦИСКИ ОБУКИ

 

Консултациите на наведените теми МЦМС може да ги понуди преку следниве инструменти:

 
Се наоѓаш тука  : Fillimi Për punën tonë Konsultime dhe trajnime Tema